INTEGRITETSPOLICY

  1. Allmänt vår integritetspolicy

Fashion Group 3 AB ”Amazer” vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

För vissa av Amazers tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Amazers hemsida i syfte att köpa produkter och tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Amazer har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

  1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

  1. Personuppgiftsansvarig

Fashion Group 3 AB Brädgårdsvägen 28, 236 32 Höllviken är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 9.

  1. När samlar vi in personuppgifter?

Amazer samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Amazers hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. Amazer kan även komma att få information om dig från annonsörer i vårt annonsnätverk eller via samarbetspartners.

Amazer använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om Amazers användning av cookies framgår av https://www.amazer.se/cookies

  1. Vilka personuppgifter samlas in?

När du köper en vara, besöker kassan, anmäler dig till nyhetsbrev, ansöker om kredit eller skapar ett konto kan Amazer komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, dina kontaktuppgifter och din IP-adress.

  1. Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

  1. Varför behandlar Amazer personuppgifter om dig?

Amazer behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Amazer personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp samt returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer. Analyserna görs utifrån din surfhistorik, de köp du gör och den utrustning du använder. Amazer kan även komma att samköra och analysera den information Amazer samlar in via cookies med den information som finns sparad i Amazers kundregister för dessa syften.

  1. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster

Vi delar dina personuppgifter med de leverantörer och samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

Amazer kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Amazer IT-leverantörer.

Dina personuppgifter kommer främst att delas med:

Företag som hjälper oss att hantera betalningar och krediter

Företag som hjälper oss med arkivering

Företag som hjälper oss med vår bokföring

IT-tjänster (nödvändig drift, e-post utskick teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi använder endast personuppgiftsbiträden som kan garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och dataskyddsförordingensregler

  1. Din rätt att begära information, rättelser och radering

Du har rätt att i enlighet med dataskyddsförordningen 2018 att genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Amazer behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Du kan begära att vi lämnar ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig, till exempel en annan part eller leverantör. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.

Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Amazer behandlar dina personuppgifter.

E-post: info@amazer.se

Adress: Amazer, Brädgårdsvägen 28, 236 32 Höllviken

Om du inte vill att Amazer behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Amazer. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

  1. Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Den senaste versionen av policyn finns på den här sidan. Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2018-05-23. Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@amazer.se